Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Materská škola/ Óvoda

 

  OBEC VEĽKÁ VES  NAD IPĽOM

Veľká Ves nad Ipľom 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom,

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ Veľká Ves nad Ipľom

 

            Obec Veľká Ves nad Ipľom v zmysle § 4 zákona NR SR č. 569/2003 o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje     v ý b e r o v é    k o n a n i e     na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy Veľká Ves nad Ipľom

 

Pracovný  úväzok: 0,8 

Kvalifikačné predpoklady:

·         vzdelanie požadovaného smeru podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

·         minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

-         dosiahnutý požadovaný stupeň atestácie

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

·         ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka

·         zdravotná spôsobilosť

·         bezúhonnosť

·         znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva

·         riadiace a organizačné schopnosti

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti do výberového konania

·         prihláška do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

·         overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania

·         profesijný životopis

·         potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

·         koncepcia rozvoja školského zariadenia

·         výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

·         lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie

·         doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti

·         referencie z predchádzajúceho pôsobiska

·          

Uzávierka prijímania žiadosti: do 25.08.2017

Písomné žiadosti s označením „Výberové konanie MŠ Veľká Ves nad Ipľom - NEOTVÁRAŤ“

zasielajte na adresu: Obec Veľká Ves nad Ipľom, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom č. 124

Upozornenie: rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum poštovej pečiatky!

Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom, dňa           10.08.2017                                     

 

                                                                                                                                                         Ing. Ladislav Kerata

                                                                                                                                                              starosta obce