•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

Predaj nehnuteľnosti

 09.10.2014

 

                                                                                             OZNAM

 

Obec Veľká Ves nad Ipľom, v súlade so zákonom 138/1991 Z.z. o majetku obcí, §9a, bod 8 písmeno e, zvereľňuje svoj zámer, redať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok, parc. registra C KN, parcelné  číslo 30/12, trvalé trávnaté porasty, v celosti o výmere 531 m2   kupujúcej Kláre Sokolovej, rod. Strichovej, nar. 27. 03. 1952,   r. č. 525327/XXXX,  bytom Veľká Ves nad Ipľom  16, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom, štátny občan SR za celkovú kúpnu cenu 223,82 €, (slovom dvestodvadsaťtri eur a osemdesiatdva centov).

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom, dňa 09.10.2014

                                                                                                                                       Ing. Ladislav Kerata

                                                                                                                                         starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences