•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

Výberové konanie

 22.07.2016

V ý b e r o v é    k o n a n i e
na obsadenie miesta
vedúcej Školskej jedálne pri MŠ Veľká Ves nad Ipľom

 

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Obec Veľká Ves nad Ipľom  vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie vedúcej školskej jedálne pri materskej škole na 0,2 pracovný úväzok.

Požadované predpoklady výkonu práce v zmysle § 3 ods. 1 Zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov :

- splnenie kvalifikačných predpokladov( úplné stredoškolské vzdelanie v oblasti stravovania, ekonomiky, odborná spôsobilosť,práca s počítačom /Word, Exel, Internet - aplikácie)
- občianska a morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti školského stravovania

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška na výberové konanie
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v  zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v neskorších predpisov
- kópia zdravotného preukazu a lekárskeho potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce

- stručnú koncepciu riadenia ŠJ

Prihlášky na výberové konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 15.08.2016 do 15,00 hod. v obálke s označením „Výberové konanie na vedúcu školskej jedálne“ na adresu : Obecný úrad, Veľká Ves nad Ipľom 124, 991 10, Veľká Ves nad Ipľom.
Nástup do pracovného pomeru 01.09.2016
 

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria vyhláseného výberového konania.

 

                                                                                 Ing. Ladislav Kerata

                                                                                     Starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences