•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

IOMO

 10.08.2017

IOMO = viac služieb štátu na jednom mieste bližšie k občanovi

 

IOMO je dostupné občanom aj na Obecnom úrade vo Veľkej Vsi nad Ipľom počas úradných hodín.

IOMO alebo integrované obslužné miesto občana vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.
 IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Ušetrí vám tak nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte: 

  • výpis z registra trestov.
  • výpis z listu vlastníctva,
  • výpis z obchodného registra

Postupne sa bude služba rozširovať. Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

Výpis z registra trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

  • Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov na pracovisku IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo kópie rodného listu.
  • Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu.

Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.
 

Výpis z listu vlastníctva

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska. List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

  • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
  • čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie.

Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo sviatok.

Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu. Na pracoviskách IOMO môžete získať výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony. O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu. Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite, alebo na počkanie.Platby za asistované služby IOMO sa riadia Sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny/súdny poplatok podľa platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta (IOM)
Podľ prílohy č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences