•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

Upozornenie- Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru/ Fokozott tűzveszély – figyelmeztetés

 23.03.2012

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

VO VEĽKOM KRTÍŠI SO SÍDLOM V MODROM KAMENI 

Prše 723, 992 01  Modrý Kameň

                  v súlade s  § 21 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods.1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Veľký Krtíš

od 21.3.2012 - do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.2 zákona č. 314/2001 Z.z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov najmä v blízkosti lesných pozemkov a na nich  zakazuje  :

  • vypaľovať porasty bylín kríkov a stromov
  • zakladať ohne
  • používať otvorený plameň
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Vlastníci, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 9a a § 10 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení  neskorších predpisov  p o v i n n í najmä :

 

·         zabezpečovať  v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja;  pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečovať jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

·         zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov

·         udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

            .  prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :

           1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu    z blízkosti objektov            

               2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru 

               3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre   hasičskú techniku

·         vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.        

 

                                                                                                                                     Riaditeľ                                                                                                                                                                                                                   Okresného riaditeľstva     

                                                                                                             Hasičského a záchranného zboru

                                                                                                                                 vo Veľkom Krtíši

                                                                                                                   mjr. Ing. Radoslav   B u k o v

 

 

 

 

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences