Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Život v obci / A falu életéből | Výberové konanie

22.07.2016

V ý b e r o v é    k o n a n i e
na obsadenie miesta
vedúcej Školskej jedálne pri MŠ Veľká Ves nad Ipľom

 

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Obec Veľká Ves nad Ipľom  vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie vedúcej školskej jedálne pri materskej škole na 0,2 pracovný úväzok.

Požadované predpoklady výkonu práce v zmysle § 3 ods. 1 Zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov :

- splnenie kvalifikačných predpokladov( úplné stredoškolské vzdelanie v oblasti stravovania, ekonomiky, odborná spôsobilosť,práca s počítačom /Word, Exel, Internet - aplikácie)
- občianska a morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti školského stravovania

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška na výberové konanie
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v  zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v neskorších predpisov
- kópia zdravotného preukazu a lekárskeho potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce

- stručnú koncepciu riadenia ŠJ

Prihlášky na výberové konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 15.08.2016 do 15,00 hod. v obálke s označením „Výberové konanie na vedúcu školskej jedálne“ na adresu : Obecný úrad, Veľká Ves nad Ipľom 124, 991 10, Veľká Ves nad Ipľom.
Nástup do pracovného pomeru 01.09.2016
 

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria vyhláseného výberového konania.

 

                                                                                 Ing. Ladislav Kerata

                                                                                     Starosta obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja / A Besztercebánya megyei elnökjelöltek névsora

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva / A jelöltek névsora a megyei önkormányzatba

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 / Megyei választások 2017

Harmonogram odvozu tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 / A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2017 / Az osztályozott hulladék elszállításának időpontjai 2017 - ben

Őszirózsa - Nótaest

Športový deň 2017 Sportnap

IOMO

Aktuálne počasie, história a predpoveď počasia/Aktuális Időjárás, előrejelzés

Deň obce 2017 Falunap

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >