Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK4502000000000001623402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Život v obci / A falu életéből | Výberové konanie

22.07.2016

V ý b e r o v é    k o n a n i e
na obsadenie miesta
vedúcej Školskej jedálne pri MŠ Veľká Ves nad Ipľom

 

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Obec Veľká Ves nad Ipľom  vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie vedúcej školskej jedálne pri materskej škole na 0,2 pracovný úväzok.

Požadované predpoklady výkonu práce v zmysle § 3 ods. 1 Zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov :

- splnenie kvalifikačných predpokladov( úplné stredoškolské vzdelanie v oblasti stravovania, ekonomiky, odborná spôsobilosť,práca s počítačom /Word, Exel, Internet - aplikácie)
- občianska a morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti školského stravovania

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška na výberové konanie
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v  zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v neskorších predpisov
- kópia zdravotného preukazu a lekárskeho potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce

- stručnú koncepciu riadenia ŠJ

Prihlášky na výberové konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 15.08.2016 do 15,00 hod. v obálke s označením „Výberové konanie na vedúcu školskej jedálne“ na adresu : Obecný úrad, Veľká Ves nad Ipľom 124, 991 10, Veľká Ves nad Ipľom.
Nástup do pracovného pomeru 01.09.2016
 

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria vyhláseného výberového konania.

 

                                                                                 Ing. Ladislav Kerata

                                                                                     Starosta obce

Deň obce 2017 Falunap

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2017 / Az osztályozott hulladék elszállításának időpontjai 2017 - ben

Harmonogram odvozu tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 / A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben

Vianočný pozdrav / Karácsonyi üdvözlet

2016 Vianočné trhy - Adventi vásár

6. Obecný ples - 6. Nagyfalusi batyubál 2016

2016 Posedenie pre dôchodcov - Nyugdíjas teadélután

2016 Športový deň / Sportnap

Výberové konanie

2016 Deň detí - Gyermeknap

< 1 2 3 4 5 6 7 >