SlovenskýMagyarEnglish

Kompostáreň Veľká Ves nad Ipľom

Obec Veľká Ves nad Upľom v roku 2020 úspešne realizovala projekt kompostoviska. 

Projekt bol realizovaný s podporou Operačného programu Kvalita životného prostredia

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie kompostárne v obci Veľká Ves nad Ipľom (výstavba spevnenej plochy, vjazdu  na pozemok, oplotenie areálu kompostárne) a nákup potrebného strojnotechnologického vybavenia kompostárne (1ks traktor s príslušenstvom, 6ks kontajnerov na bio odpad, 1 ks čelný nakladač, 1 ks lopata, 1ks paletizačné vidly, 1 ks náves a 1 ks drvič konárov). Realizáciou projektu, t. j. vybudovaním kompostárne sa v obci Veľká Ves nad Ipľom vytvorí efektívny systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a zároveň sa zvýši sa miera zhodnocovania BRKO.

Zazmluvnená výška NFP: 208 483,33 EUR
Druh projektu: dopytovo – orientovaný