SlovenskýMagyarEnglish

Výberové konanie - riaditeľka MŠ

 10.05.2021

 OBEC VEĽKÁ VES  NAD IPĽOM

Veľká Ves nad Ipľom 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom,

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ Veľká Ves nad Ipľom

Obec Veľká Ves nad Ipľom v zmysle § 4 zákona NR SR č. 569/2003 o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje     v ý b e r o v é    k o n a n i e     na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy Veľká Ves nad Ipľom

Pracovný úväzok: 1,0 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie požadovaného smeru podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • dosiahnutý požadovaný stupeň atestácie

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva
 • riadiace a organizačné schopnosti

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti do výberového konania

 • prihláška do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • koncepcia rozvoja školského zariadenia
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
 • doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti

Uzávierka prijímania žiadosti: do 15.07. 2021

Písomné žiadosti s označením „Výberové konanie MŠ Veľká Ves nad Ipľom - NEOTVÁRAŤ“

zasielajte na adresu: Obec Veľká Ves nad Ipľom, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom č. 124

Upozornenie: rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum poštovej pečiatky!

Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom, dňa 05.05. 2021                                  

Ing. Ladislav Kerata

starosta obce


1 2 3 >