SlovenskýMagyarEnglish

Výberové konanie - kuchárka školskej jedálne

 17.08.2021

OBEC VEĽKÁ VES  NAD IPĽOM

Veľká Ves nad Ipľom 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom,

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Výberové konanie na pozíciu "kuchár" v ŠJ pri MŠ Veľká Ves nad Ipľom

Obec Veľká Ves nad Ipľom v zmysle § 4 zákona NR SR č. 569/2003 o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje     v ý b e r o v é    k o n a n i e     na pozíciu "kuchár" v ŠJ pri MŠ Veľká Ves nad Ipľom v počte dve pracovné miesta

 

Pracovný úväzok: 0,6

Kvalifikačné predpoklady:

  • vzdelanie požadovaného smeru, kuchár 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

  • ovládanie štátneho jazyka, 
  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • základná znalosť legislatívy a právnych predpisov z oblasti školského stravovania

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti do výberového konania

  • prihláška do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • overenú kópiu vysvedčenia, výučného listu alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania
  • profesijný životopis

Pracovný čas a odmeňovanie:

  • pracovný čas: 100 hod,  dlhý a krátky týždeň, 10 hod, 40 hod, 10 hod.....atď
  • odmeňovanie podľa zák č. 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

 

Uzávierka prijímania žiadosti: do 27.08. 2021

Písomné žiadosti s označením „Výberové konanie kuchárka ŠJ pri MŠ Veľká Ves nad Ipľom - NEOTVÁRAŤ“

zasielajte na adresu: Obec Veľká Ves nad Ipľom, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom č. 124

Upozornenie: rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum poštovej pečiatky!

Miesto,termín a čas výberového konania: Obecný úrad Veľká Ves nad Ipľom, 30.08.2021, 9:00

 

 

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom, dňa 17.08. 2021                                  

Ing. Ladislav Kerata

starosta obce


1 2 3 >