SlovenskýMagyarEnglish

3. Önkormányzati ülés

 29.01.2019

STAROSTA OBCE VEĽKÁ VES NAD IPĽOM

 

P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Na základe zákona č.369/1990 Zb. § 12 ods. 1 o obecnom zriadení

z v o l á v a m

3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Vsi nad Ipľom na deň 04.02.2019 so začiatkom o 18:00 hod, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadania.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 4. Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí OZ v roku 2019
 5. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti Hlavného obecného kontrolóra na 1. polrok 2019
 6. Prerokovanie pripravovaného projektu multifunkčného ihriska, nájomná zmluva
 7. Informácia o podaných a pripravovaných investičných projektoch
 8. Prerokovanie možnosti kúpy nehnuteľností pre potreby obce
 9. Predbežná informácia o hospodárení obce v roku 2018, stav výberu miestnych daní a poplatkov
 10. Informácia o stave odpadového hospodárstva v roku 2018
 11. Diskusia
 12. Záver.

 

Na zasadnutie sa zvolávajú:

Predseda volebnej komisie

Členovia  Obecného zastupiteľstva 

Hlavný obecný kontrolór.

Verejnosť.

 

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom  dňa:  29.01.2019

 

                     Ing. Ladislav Kerata

                                                                                                                                      starosta obce


1 2 3 >